Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
18Haz/140

Şirket Ortaklarının SGK Borçlarından Sorumlulukları – Osman Özbolat

Şirket Ortaklarının SGK Borçlarından Sorumlulukları - Osman Özbolat 

Bilindiği üzere şirketlerin de ayrı bir tüzel kişiliği olup, hukuki anlamda borç ve alacaklar hususunda her bir tüzel kişiliğin kendi durumuna özgü sorumluluğu vardır. Ancak şirketlerin ortaklığı/sorumluluğu/yetkililiği şeklinde yürütülen görevler nedeniyle sorumluluklar çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 35’inci maddesinde;Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Buna göre, limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan Kurum alacağından dolayı sermaye hisseleri oranında şahsi mal varlıkları ile doğrudan doğruya sorumlu tutulmuşlardır. Şirket ortağının paylarını devretmesi de bu borçtan kurtulmalarını sağlamıyor, devreden ve devralan borçtan birlikte sorumlu tutulmaktadır.