Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

6May/160

Kocaeli SMMMO Son Meclis Toplantısı..

IMG_1472   5 Mayıs 2016 Perşembe / Oda Meclisimizin “2013-2016 Çalışma Dönemi”nin son toplantısı,  saat 14.00’da Odamız Eğitim, Kültür ve Hizmet Binası’nda aşağıdaki gündem ile yapıldı.

G Ü N D E M:

1. 14.00 – 14.05 Açılış ve Saygı Duruşu,

2. 14.05 – 14.15 Oda Meclis Başkanı’nın Açılış Konuşması,

3. 14.15 – 14.30 Oda Başkanı’nın Konuşması,

4. 14.30 – 16.30 3 Yıllık Meclis Çalışma Döneminin Değerlendirilmesi,

5. 16.30 – 17.00 Toplantı Sonuçlarına İlişkin Başkanlık Divanının Değerlendirmesi,

6. 17.00 Kapanış,

IMG_1460KSMMMO Meclis Başkan Yardımcısı M.Sami ZOBOOĞLU, KSMMMO Meclis Başkanı Bektaş Mehmet TOKER, Raportör Seda UÇAN ORUÇ

IMG_1466Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret GÖKMEN

IMG_1472Çevre Komisyonu Başkanı Nuray İNCİ DOLGUN, Kocaeli SMMMO Meclis üyeleri; Mehmet DOLGUN ve Ahsen OKYAR

IMG_1461Meclis toplantısına katılanlar

IMG_1463Son Meclis toplantısına katılanlar

IMG_1474Odamız Hizmet Binasının Bahçe duvarları bitmek üzere

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ODA MECLİS BAŞKANLIĞI 2013-2016 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I.DÖNEM (EYLÜL/2013-HAZİRAN/2014) ÇALIŞMA RAPORU

8-9 Haziran 2013 tarihinde toplanan Oda Genel Kurulumuzda seçilmiş olan Oda Danışma Meclisimiz, 26 Eylül 2013 tarihinde toplanarak, Başkanlık Divanını seçmiş ve bu toplantı ile 2013-2016 dönemi Meclis çalışmaları başlamıştır.

Seçilen Başkanlık Divanının çağrısı ile gündemli ilk meclis toplantısı 02 Ekim 2013 tarihinde yapılmış olup,her ay düzenli olarak aksamadan Haziran ayında Karamürsel ilçemizde yapılan son toplantı ile toplam 9 toplantı yapılmıştır.Haziran ayında yapılan 9.ncu Meclis toplantısının ise dönemsel çalışmaların değerlendirilmesi gündemi ile yapılmıştır.

Başkanlık Divanımız; Meclisin, Meslektaşlarımızın mesleki ve yaşamsal sorunlarına odaklanarak mesleki sorunların çözümü ve meslektaşların çalışma koşulları ve yaşamlarının iyileştirilmesi ile kentsel sorunların çözümü ve kentsel yaşamın iyileştirilmesine ilişkin üretken, verimli bir çalışma dönemi geçirmesi amacıyla, öncelikle meclis üyelerinin toplantılara katılımlarının ve toplantılarda etkin ve üretken çalışma ortamının sağlanması için Meclis üyelerinin özgürce konuşabildiği, düşüncesini ve fikrini özgürce ifade edebilir olduğu Meclis Çalışmalarını hedeflemiş ve bu amaçla da, 02 Ekim 2013 te yapılan ilk meclis toplantısında tüm Meclis Üyelerinin Meclis çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerinin paylaşılmasını tek gündem maddesi olarak belirlemiştir.

Bu toplantıya 76 meclis üyesinden 58’i katılmış, 7 üye mazeret bildirmiştir. Tüm meclis üyelerine sıra ile söz verilerek hemen tüm üyelerin önümüzdeki çalışma dönemine ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.

Bundan sonra yapılan tüm toplantılar 02 Ekim 2014 tarihli meclis toplantısında tespit edilen öneriler doğrultusunda sürdürülmüştür.

Gündeme alınan konu başlıkları;

- Odanın yasal olarak tanımlanmayan organlarının (Meclis, ihtisas komisyonları, temsilcilikler) görev ve sorumluluklarının tanımlandığı Çalışma Usul ve Esasları’nın gözden geçirilerek yeniden tanımlanması ve Odanın yapılanmasına ilişkin bir “Çalışma Grubunun Oluşturulması”,

- Meslektaşların birbirleriyle,mükellefleriyle ve ilgili kamu kuruluşları ile ilişkileri,

- Marka tarafından hazırlanan bölge planı taslağı,

- Mesleki açıdan mücbir sebep tanımının yapılması,

- Meclis toplantılarına mazeretsiz katılmama,

- Meslek mensuplarının çalışma alanları, mesleki bürolar ile ilgili standartlar,

- YMM karşı inceleme raporları,

- İhtisas Komisyonları Çalışma Usul Ve Esasları.

Ayrıca bu toplantılarda;

- İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan konuk edilmiş ve İzmit Belediyesi çalışmalarına ilişkin bilgi
paylaşımı sağlanmış,

- Yönetim Kurulunun hazırlıkları ve önerileriyle;

- Yeni ruhsat alan meslektaşlara ruhsat dağıtım töreni,

- Belediye Meclisi üyeliklerine seçilmiş 11 meslektaşımıza plaket töreni,

yapılmıştır.

1 inci dönemde Alınan Meclis Kararları;

KARAR NO-1: Damga vergileri konusunda bir alt komisyon oluşturulmasına karar verildi. Komisyonda O.Yaşar Bayram’ın yer almasına ve bu komisyonda çalışma yapmak isteyen meclis üyelerinin Başkanlık Divanına ya da O.Yaşar Bayram’a başvurması karar altına alındı. (Bu karar halen uygulanmamıştır)

KARAR NO-2: “Odanın yasal olarak tanımlanmamış Organlarının görev ve sorumlulukları ile çalışma ve seçilme yönetmeliklerinin tanımlanması ve meslek mensuplarının gereksinimleri ve sorunlarının çözümüne yönelik üretkenliği ve etkinliğinin arttırılması temelinde Odamızın yeniden yapılanmasına ilişkin bir taslak çalışmanın yapılması için yukarıda tanımlanan üyelerden oluşan Çalışma Grubunun oluşturulmasına,

Çalışma Grubunun hazırlayacağı taslak çalışmaları 2014 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısına sunmasına,

Oluşturulan bu çalışma grubunun tüm meslek mensuplarına duyurulmasına, ve bu çalışma grubunun çalışmalarına katkı vermek isteyen üyelerimizin de katkılarının alınmasına oybirliği ile karar verildi. (Bu karar uygulandı ve 28 kişiden oluşan çalışma grubu çalışmasını tamamlayarak Meclise sundu. Bu raporlar Mecliste görüşüldü ve genel kurula sunulmak üzere meclis Kararına dönüştürülerek Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna sunuldu.)

KARAR NO-3: Mali müşavirlerin birbirleriyle, mükelleflerle ve ilgili Kamu kuruluşları ile ilişkileri ve sorunlarına ilişkin gündemin bir sonraki meclis topalntısında temel gündem maddesi olarak ele alınarak tartışılmasına, bu tartışmanın verimliliğinin arttırılmasına katkı yapacağı beklentisi ile Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa TAŞPINAR’ın konu ile ilgili bir sunum yapmasına Oy birliğiyle karar verildi.(Bu karar uygulandı)

KARAR NO-4: Kocaelinin tüm çevresel koşullarıyla yaşanılabilir sağlıklı ve güvenli bir kent olması temelinde kentsel planlamaların yapılması ve uygulamaların bu plan temelinde yürütülmesi hedefine yönelik olarak diğer kent dinamikleri ile buluşularak kent yaşayanlarının duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak etkin çalışmalar yürütülmesi, bu doğrultuda öncelikle geniş katılımlı bir seminer düzenlenmesi ve Odamızın önderlik üstlenmesini hususunun Oda Meclisimizin Yaklaşımı olarak Yönetim Kuruluna tavsiye edilmesine oybirliği ile karar verildi.(Bu karar Yönetim Kuruluna sunuldu.Kararla ilgili herhangi bir uygulama henüz yapılmadı)

KARAR NO-5: Oda bünyesinde Devir Teslim Biriminin kurulması ile ilgili teklif oy çokluğu ile reddedildi.

KARAR NO-6: Yönetim Kurulunun mevcut hukuki danışmanın çalışma alanlarının değerlendirmesi ve yapılandırması ile ilgili tavsiye kararı alındı.(Bu karar Yönetim Kuruluna sunuldu.)

KARAR NO-7: Oda bünyesinde Sosyal Güvenlik biriminin oluşturulması oy çokluğu ile reddedildi.

Bu konularda karşılıklı bilgi alışverişinin sürekli ve düzenli yapılabilir olması ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla haftanın bir günü tüm üyelere açık olan gündemsiz, konu odaklı “tartışma toplantıları” düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu konuda Mesleki Mevzuat ve Araştırma Komisyonuna toplantının düzenlenmesi ile ilgili görev verilmesi karar altına alındı.(Bu karar henüz uygulanmamaktadır.)

KARAR NO-8: Çalışma alanları, mesleki bürolar ile ilgili standartlar ile ilgili gündem maddesi, sürenin uzaması nedeniyle bir sonraki oturuma bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.(Bu karar uygulandı bir sonraki oturumda konu ile ilgili bir sunum yapıldı. İlgili birim konu üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.)

KARAR NO-9: Oda Çalışma Yönetmeliğinin 10.ncu maddesinin 1,2 ve 4.ncü bendlerinin 3.ncü bendten ayrı ve bağımsız olarak doğrudan uygulanması gerektiği, 3.ncü bendin diğer bendlerden bağımsız olarak kendi bünyesinde özel olarak değerlendirilmesi önerisi 57 üyenin katılımı ile ve 39 üyenin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edilerek karar altına alındı.(Uygulamalar bu karar doğrultusunda yapılmaktadır.)

KARAR NO-10: Büro Standartlarına ilişkin çalışmanın daha bir olgunlaştırarak tamamlanması ve TÜRMOB nezdinde karara dönüştürülmek üzere çalışmalar yapılması toplantıya katılanların genel eğilimi olarak ilkesel olarak benimsendi.(Bu konuda Toplam Kalite çalışma Grubunun öncülüğünde çalışma yürütülmektedir.)

KARAR NO-11: Meclis üyeliklerinin düşürülmesi ile ilgili olarak 06.02.2014 tarihli Meclis toplantısında alınan 2.nolu kararın (Oda Çalışma Yönetmeliğinin 10.ncu maddesinin 1,2 ve 4.ncü bendlerinin 3.ncü bendten ayrı ve bağımsız olarak doğrudan uygulanması gerektiği, 3.ncü bendin diğer bendlerden bağımsız olarak kendi bünyesinde özel olarak değerlendirilmesi) uygulanmasına karar verildi. (Bu karar uygulanmaktadır.)

KARAR NO-12: YMM’lerin karşı inceleme rapor taleplerinin mükellefler vasıtası ile SMMM’lere ulaştırıl-ması, ücret alımı konusunda meslektaşlarımızın serbest bırakılması prensip olarak karar altına alınmıştır.

KARAR NO-13: “İhtisas Komisyonları Çalışma Usul ve Esasları” yenileme taslak metninin, “Temsilcikler Çalışma Usul ve Esasları” yenileme taslak metni ile birlikte toplantı öncesinde meclis üyelerinin bilgilerine sunularak bir sonraki mecliste yeniden ele alınıp tartışılmasına karar verilmiştir. (Bu karar uygulanmıştır.)

KARAR NO-14: Odamızın,Yerel Yönetimlerde seçilmiş meclis üyesi olarak görev alan arkadaşların içinde olduğu “Yerel Yönetim Komisyonu” oluşturulmasına oybirliğiyle karar verildi.(Bu kararın bu dönemde uygulanması sağlanamamıştır.)

KARAR NO-15: İhtisas Komisyonlarının oluşum maddesinde seçilmiş/gönüllü oranı konusunda ; “Gönüllü sayısının seçilmişlerin sayısını aşmaması” şeklinde bir değişiklik oyçokluğu ile kabul edilerek taslak metnin ilgili maddelerinin bu temelde değiştirilerek genel kurula sunulmasına karar verildi. (Bu karar uygulandı).

KARAR NO-16: İhtisas Komisyonlarının çalışma usul ve esasları her bir komisyon ve tüm maddeler ayrı ayrı oylanarak;

a) “Çevre Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun Görevleri”nin tanımlandığı 4.maddesinin genişletilerek yeniden düzenlenmesine ve tekrar Meclis’e getirilmesine, diğer maddelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

b) “Mesleki Denetim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun Görevleri” nin tanımlandığı 4.maddenin P bendi oyçokluğuyla, diğer maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

c) “Kalite ve Standartlar Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” taslak metnin, tüm maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

d) “Mesleki Basın ve Yayın Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, tüm maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

e) “Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, tüm maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

f) “Mesleki Dayanışma ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun Görevleri” nin tanımlandığı 4.maddesinin genişletilmesine ve tekrar Meclis’e getirilmesine, diğer maddelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2.DÖNEM (EKİM 2014- HAZİRAN 2015) ÇALIŞMA RAPORU

2.Dönem Oda Meclisi çalışmaları 31.10.2014 tarihindeki toplantı ile başlamıştır. 10 Haziran 2015 tarihinde yapılan Meclis toplantısı, 2.nci dönemin son toplantısı olarak dönemsel çalışmaların değerlendirilmesi gündemiyle yapılmış, bu dönemde toplam 6 toplantı yapılabilmiştir.

Başkanlık Divanımız seçildiği günden itibaren, öncelikli hedef olarak gördüğü, Meslektaşlarımızın mesleki ve yaşamsal sorunlarına odaklanarak, mesleki sorunların çözümü, meslektaşların çalışma koşulları ve yaşamlarının iyileştirilmesi ile ilgili gündemler oluşturmuştur. Meclis üyelerinin aktif olarak toplantıya katılmaları ve toplantılarda etkin ve üretken çalışma ortamını sağlamak için çaba göstermiştir. Ancak 2014 yılının ikinci yarısında Yönetim Kurulu’ndaki sorunlar ve sonrası yaşanan Olağanüstü Genel Kurul sürecinde toplantılarda aksamalar meydana gelmiştir. Bu sorunlar çerçevesinde, Meclis toplantısına hazırlık çalışmaları ile hazirun listesinin oluşumuna divan dışından yapılan usulsüz müdahaleler nedeniyle, 11.09.2014 tarihli dönemin ilk Meclis toplantısı Meclis Başkanlığınca açılmamış ve toplantı yapılamamıştır. Yine Kasım, Ocak ve Şubat aylarında yapılması gereken meclis toplantıları bu sorunlar ve olağanüstü genel kurul nedeniyle yapılamamıştır. Mart 2015 tarihinden sonra Oda Meclis toplantıları düzenli hale gelebilmiştir. Bu dönemde Meclis toplantılarına fiili katılım düzeyi , 1. Dönemdeki katılım düzeyinin altında kalınmıştır. Toplantılara katılım maddesinde sayılar detaylı olarak verilmiştir.

Gündeme alınan konu başlıkları;

· Mecliste oluşturulan Çalışma Grubunun hazırladığı Temsilcilik Çalışma Usul ve Esasları taslak metninin görüşülüp değerlendirilerek meclis kararı haline getirilmesi,

· Mecliste oluşturulan Çalışma Grubunun hazırladığı Oda Meclisi Çalışma Usul ve Esasları taslak metninin görüşülüp değerlendirilerek meclis kararı haline getirilmesi,

· Mecliste oluşturulan Çalışma Grubunun hazırladığı Yerel Yönetimler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları taslak metninin görüşülüp değerlendirilerek meclis kararı haline getirilmesi,

· Mali Müşavirlik Mesleği ve Meslek Mensuplarının toplumsal yaşamdaki yeri ve konumu,

· 10.Türkiye Muhasebe Forumu ve 6.Türkiye Haksız Rekabet Kongresi hk.bilgi paylaşımı,

· Odamız Eğitim, Kültür ve Hizmet Binasının etkin ve verimli kullanımı,

Ana gündem olarak Meclis toplantılarında tartışılmış olup, aşağıdaki konular Meclis oturumlarına sıkça konu olmuştur.

· Meslek mensuplarımızın Mesleki ve sosyal sorunları ile meslek örgütümüzün sorunları ve çözümler,

· Meslektaşların birbirleriyle, mükellefleriyle ve ilgili kamu kuruluşları ile ilişkileri,

· Mücbir sebep ve Mali tatil ile ilgili meslek mensubunun lehine düzenlemeler yapılması,

· Meslek mensubunun fiziki çalışma alanları ve mesleki bürolar ile ilgili standartlar,

· Mevzuatlar ile ilgili düzenlemeler, yapılması gerekenler, uygulama şekilleri,

· Yeminli Mali Müşavir ile SMMM ilişkileri,

· Mesleğe yeni giren üyelerimizle ilgili ruhsat törenleri,

· Meclis çalışmalarının etkin ve verimli hale getirilmesi,

2 nci dönemde Alınan Meclis Kararları;

KARAR NO-1: 31.10.2014 tarihli Meclisi Kararı: Yapılan değerlendirmeler sonucunda “Temsilcilik Çalışma usul ve esasları” na ilişkin taslak metin, yapılan kimi değişiklikler sonrasında ve dil ve yazım kuralları açısından düzeltmeler yapılması kaydıyla “Genel Kurula sunulacak Öneri Metni” olarak ekteki haliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO-2: 09.12.2014 tarihli Meclisi Kararı: Yapılan değerlendirmeler sonucunda -“Oda Meclisi Çalışma usul ve esasları” na ilişkin taslak metin, yapılan kimi değişiklikler sonrasında ve dil ve yazım kuralları açısından düzeltmeler yapılması kaydıyla “Genel Kurula sunulacak Öneri Metni” olarak ekteki haliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO-3: 12.03.2015 tarihli Meclisi Kararı: Yerel Yönetim Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının hazırlanması için, Mecliste oluşturulmuş “Çalışma Grubu”nun görevlendirilme-sine karar verilmiştir.

KARAR NO-4: 07.05.2015 tarihli Meclis Kararı: Yerel Yönetimler Komisyonu ile ilgili Ça-lışma Grubunun hazırladığı ve Meclis üyelerinin aktif katılımıyla son şeklini alan ekteki “Yerel Yönetimler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”, oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO-5: 07.05.2015 tarihli Meclis Kararı: Komisyonların “çalışma usul ve esasları” kapsamında yapılan tartışmalar sonucunda 4 ncü .maddenin A bendinin kaldırılması ve bu maddenin son ibaresinin “Ayrıca; Komisyon,oluşum amaçları çerçevesinde Oda Yönetim Kurulunca verilecek görevler doğrultusunda da çalışır ve Meslek Mensuplarının bu çalışmalara katılımını sağlar” olarak belirlenmesine ve tüm komisyonların çalışma usul ve esaslarının 4.ncü maddelerine ilave edilerek tüm komisyonların çalışma usul ve esaslarında bu temelde değişiklik yapılması ve bu haliyle genel kurula sunulması 26 üyenin mevcudiyetiyle oy birliğiyle karar altına alındı.

KARAR NO-6: 07.05.2015 tarihli Meclis Kararı: Komisyon üyeliklerinin düşürülmesi konusunun, tüm komisyonların çalışma usul ve esaslarında yeniden kaleme alınması, Bu kapsamda dahil olmak üzere. Mecliste tartışılıp yeniden oluşturulan Çalışma Usul ve Esaslarının dil ve edebi açıdan yeniden gözden geçirilmesi önerildi. Ve bu öneri meclis üyelerinin tamamının desteği ile karar altına alındı.

3.DÖNEM (EKİM 2014- HAZİRAN 2015) ÇALIŞMA RAPORU

3.Dönem Oda Meclisi çalışmaları 08.09.2015 tarihindeki toplantı ile başlamıştır. 3’ü Derince, Gebze ve Gölcükte olmak üzere 9 toplantı yapılmıştır. 3 yıllık çalışma döneminin son toplantısı Genel Değerlendirme gündemi ile 5 Mayısta yapılmıştır.

Başkanlık Divanımız seçildiği günden itibaren, öncelikli hedef olarak gördüğü, Meslektaşlarımızın mesleki ve yaşamsal sorunlarına odaklanarak, mesleki sorunların çözümü, meslektaşların çalışma koşulları ve yaşamlarının iyileştirilmesi ile ilgili gündemler oluşturmuştur. Meclis üyelerinin aktif olarak toplantıya katılmaları ve toplantılarda etkin ve üretken çalışma ortamını sağlamak için çaba göstermiştir. Toplantı gündemini oluştururken, özellikle ilçelerde düzenlenen toplantılarda, ilçe temsilcilikleri aktif rol oynamıştır. İlçelerdeki meslek mensuplarının mesleki ve sosyal sorunları ve Meslek örgütünden beklentileri gündem haline getirilmiştir.

Gündeme alınan konu başlıkları;

· Çalışma komisyonunca hazırlanan, Çalışma Usul ve Esaslarının yürürlüğe girip uygulanması için yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun yapılabilmesi için, Yönetim Kuruluna öneri götürülmesi

· Meslek mensubunun meslektaşlarıyla, müşterileri ile ve ilişkili oldukları resmi kurum ve kuruluşlar ile yaşadığı güncel sorunlar

· Odamızın Kurumsal Yapısı, görev tanımları ve Yönetim süreçlerinin görüşülmesi

· Vergi incelemelerinde yaşanılan sorunlar

· Büro Standartları

· Yeni V.U.K. nun getirdiği yenilikler ve Meslek Mensubuna etkileri

· Zaman yönetimi

· İlçe temsilciliklerimizin ve meslek mensubunun öncelikli sorunları, mesleki örgütlenmeye ilişkin beklentileri ve önerileri

Ana gündem olarak Meclis toplantılarında tartışılmış olup, aşağıdaki konular Meclis oturumlarına sıkça konu olmuştur.

· Meslek mensuplarımızın Mesleki ve sosyal sorunları ile meslek örgütümüzün sorunları ve çözümler,

· Meslektaşların birbirleriyle, mükellefleriyle ve ilgili kamu kuruluşları ile ilişkileri,

· Mücbir sebep ve Mali tatil ile ilgili meslek mensubunun lehine düzenlemeler yapılması,

· Meslek mensubunun fiziki çalışma alanları ve mesleki bürolar ile ilgili standartlar,

· Mevzuatlar ile ilgili düzenlemeler, yapılması gerekenler, uygulama şekilleri,

· Yeminli Mali Müşavir ile meslek mensubunun ilişkileri,

· Mesleğe yeni giren üyelerimizle ilgili ruhsat törenleri,

· Meclis çalışmalarının etkin ve verimli hale getirilmesi,

3 üncü dönemde Alınan Meclis Kararları;

KARAR NO-1: Odamız Genel Kurul kararları ile oluşturulan ve yine Odamız Genel Kurulunca karar altına alınan Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda çalışma yürüten Oda Meclisimiz, Temsilcilikler ve Çalışma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esaslarının güncelleştirilerek ihtiyaçlarımıza yanıt verecek biçimde yenilenmesine ilişkin olarak Oda Meclisimizin kararlarına dönüşen Çalışma Usul ve Esaslarının 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulda uygulanabilir olması için 2016 yılı Olağan Genel Kurul öncesi Olağanüstü Genel kurul yapılarak uygulanabilir kılınması için Yönetim Kuruluna önerilmesi hususu 5 oya karşılık 20 oyla kabul edilerek karar altına alındı.

KARAR NO-2: Odanın Kurumsal yapısı ve Organizasyon şemasının, Aralık ayı meclisinin gündemine alınarak Kalite ve Standartlar Komisyonunun hazırlayacağı sunumla yeniden ele alınıp tartışılması Meclis oturumunun ağırlıklı ortak görüşü olarak ortaya çıkmıştır

KARAR NO-3: Kalite ve Standartlar Komisyonu, Meclis toplantılarında ortaya çıkan görüş ve öneriler temelinde hazırladığı taslağı revize ederek yönetim kuruluna sunması ve Meclisi bu konuda bilgilendirmesi, Yönetim Kurulu’nun da bu taslağı Genel Kurul’a taslak öneri olarak götürmesi hususu konusunda görüş ortaklığı oluşmuştur.

KARAR NO-4: Büro standartları ile ilgili gündem ileriki meclis oturumunda kapsamlı şekilde ele alınmasına karar verildi.

SONUÇ:

Meclis toplantılarında ortaya çıkan tespit ve öneriler ve kararlar:

 

1.Dönem

2.Dönem

3.dönem

(Mart 2016 dahil)

TOPLAM

Tespit sayısı

59

49

59

167

Öneri sayısı

140

123

93

356

Kararlar

16

6

4

26

Toplantılara katılım

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

Toplantıların açılışında mevcut sayısı

% 77,47

% 65,82

% 54,32

Toplantılarda mazeretli sayısı

% 11,00

% 11,90

% 16,75

Toplantılara mazeretsiz gelmeyen

% 11,53

% 22,28

% 28,93

Toplantıların kapanış sayısı

% 46,60

% 38,99

% 41,55

Üyelikten düşen meclis üyesi sayıları

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

Devamsızlık nedeniyle

6

3

6

İstifa

1

1

2

Vefat

1

1

-

MECLİS ÇALIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKAN OLUMSUZLUKLAR VE EKSİKLER

- Devamsızlık nedeniyle 15 meslektaşımızın Meclis Üyeliğinin düşmüş olması ciddi bir olumsuzluktur.

- Meclis üyelerinin bir kaçının Meclis - Yönetim kurulu ilişkisini alt-üst ilişkisi olarak ele alması ve bu temelde taraf olması.

- 1 Meclis Üyesinin katıldığı toplantıların hazirun listesini imzalamaması, uyarılara karşın bu tutumunu ısrarla sürdürmesi.

- 2 inci ve 3 üncü Dönem toplantılarında, toplantılara katılan üye sayılarındaki azalış

- Meclis üyelerinin, meclis oturumlarına gündem ile ilgili ön hazırlık yapmadan katılmaları.

- Mesleğe yeni katılmış meslek mensuplarının, faksla ve tek tek telefonla aranarak davet edildikleri Meclis toplantılarına davet edilmelerine rağmen, gösterdikleri ilgisizlik. Bu nedenle bu uygulamadan vazgeçilmek zorunda kalınması.

- Odanın seçilmiş, yasada tanımlanmış organlardan, komisyonlardan ve İlçe temsilciliklerinden, defalarca çağrı yapılmasına rağmen, gündem oluşturulması süreçlerine katılımdaki zafiyet.

- 2 nci dönem de Odamızda yaşanan sorunlar ve Meclis çalışmalarının aksaması, 3 Meclis toplantısının yapılamamış olması.

MECLİS ÇALIŞMALARINDA GÖZLEMLENEN OLUMLULUKLAR

- Meclise katılım oranının öngörülen hedeflere ulaşılamamış olmasına karşın yüksek olması.

- Toplantılara katılımın süreklilik düzeyi. Hiçbir toplantıda, toplantının kapandığı andaki mevcut oranı toplantının açılış için gerekli %25 oranına düşmemiştir. Kapanış anındaki katılım oranı bu oranın çok üstünde olmuştur.

- Meclis üyelerinin gündeme ilişkin fikirlerini özgürce dile getirmeleri.

- Toplantılarda söz isteyip konuşamamış hiçbir meclis üyesi mevcut değildir. Söz alan üyeler talep ettikleri sayıda ve düzeyde konuşma fırsatı bulmuşlardır.

- Toplantılarda birkaç uyarma dışında sözü kısıtlanan hiçbir üye mevcut değildir.

- Toplantılar, tümüyle görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmakta olup. Bu kayıtlara isteyen tüm meslektaşlar ulaşabilmektedir. Toplantı notları bir sonraki Meclis toplantılarında düzenli olarak yazılı metinler halinde sunulmuştur.

- Meclis çalışmalarımızın bu dönemde önemli bir bölümünü teşkil eden ve Meclis üyelerimizden oluşan Çalışma Grubunun üretkenliği olumlu ve örnek bir çalışma olarak ele alınmalıdır. Odamızın Yasal olarak tanımlanmamış organlarının (Meclis, Temsilcilikler ve İhtisas Komisyonlarının) Çalışma Usul Ve Esaslarının yeniden tanımlanması çalışmaları öngörülen sürelerde tamamlanarak Meclis kararları haline dönüştürülmüş ve Genel Kurul’un tartışmasına sunulmak üzere Yönetim kuruluna ulaştırılmıştır.

- Üst kurullar, komisyonlar ve İlçe temsilcilerini bir araya getirerek, sorunların tespitini, çözüm önerilerini hızlı bir şekilde ortaya koymak. Oda çalışmalarına ve Yönetim süreçlerine belirli düzeyde dinamizm kazandırılmış olması.

MECLİS ÇALIŞMALARINDA HENÜZ ULAŞILAMAYAN HEDEFLER, EKSİKLİKLER

- Meclis üyelerinin üretkenliğinin dolayısıyla toplamda meclisin üretkenliğinin istenilen düzeyde olmaması. Tespit, öneri ve duyuru sayısının makul olmasına karşın dönemin tamamında alınan karar sayısının giderek düşerek toplamda 26 olması ve bunların bir bölümünün halen uygulanmamış olması geliştirilmesi gerekli bir çalışma düzeyi olarak ortaya çıkmaktır.

- Meclis gündeminin oluşturulmasında Odamız organlarının ve tekil olarak Meclis Üyelerinin katkılarının son derece düşük olması.

- Meclis çalışmalarında dile getirilen önerilerin hayata geçirilebilmesine yönelik olarak Odamızın diğer organlarının, yeterli düzeyde etkinliğinin sağlanamamış olması.

- Odamız organlarının çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşım düzeyi oldukça düşüktür.

- Meslektaşlarımız arasındaki mesleki ve sosyal dayanışma ve birlikte iş üretme ve uygulama düzeyi oldukça düşüktür. Meclis çalışmalarımızın bu konudaki katkısı da henüz istenilen, olması gereken düzeyde değildir.

- Meclis çalışmalarımızın, kentsel yaşama katkı düzeyi henüz oldukça düşüktür. Bu temelde Sosyal Sorumluluklarımızın yerine getirilmesi doğrultusunda çok daha etkin ve üretken çalışmalar yürütülmesi gereklidir.

- Oda organlarının çalışma raporları meclis’e yazılı olarak sunulamamaktadır.

- Meslektaşlarımızın Meclis toplantılarına ilişkin katılım ve bilgi paylaşım gayret ve duyarlılıklarının öngörülen, hedeflenen düzeylere ulaşamamış olması,

Meclis Başkanlık Divanımız, olumsuzluklarımızı tekrarlanmaması, eksikliklerimizi giderilmesi, olumluluklarımızı geliştirilerek arttırılması gereken hedeflerimiz olarak öngörmektedir.

Meclis çalışmalarımıza etkin ve üretken katılımları ile katkı sunan tüm Meclis Üyelerimize,

Katılım ve katkılarının önümüzdeki süreçte gelişerek artacağı umudu ve inancıyla Meslektaşlarımız adına teşekkür eder,

Meclis çalışmalarının yönetiminde Başkanlık Divanının işini kolaylaştırıcı katkıları nedeni ile şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımla;

Bektaş Mehmet TOKER Meclis Başkanı

Meclis Başkanlık Divanı adına

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.