Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

29Nis/120

ZARAR EDEN KURUMLARIN VERGİ ÖDEMESİ HALİ

ZARAR EDEN KURUMLARIN VERGİ ÖDEMESİ HALİ
Ahmet Demir Yeminli Mali Müşavir

Bilindiği üzere işletmeler dönem bilançolarını, Ticaret Kanunu hükümleri, Tekdüzen hesap planı ile muhasebe ilke ve standartları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlerler. İşletmelerin ticari bilanço ve gelir tablolarındaki kar veya zararları Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşmaktadır.

Bununla beraber vergi mevzuatı ve diğer kanunlara göre, kurum kazancından indirim yapılamayan giderler ile vergiye tabi olmayan gelirler nedeni ile ticari bilanço karı ile vergi matrahının tespitine yönelik çalışmalar sonunda ortaya çıkan mali kar veya zarar farklı olmaktadır.

İşletmelerde 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI bazen zararlı olmakta veya kanunen kabul edilmeyen giderleri kapsayacak kadar kar olmamaktadır. Bu nedenle işletmeler vergi ödemek durumunda kalmaktadırlar. Bu vergilerden sonra da zarar oluşmaktadır.

Örnek: (A) işletmesinin 31/12/1996 dönem sonunda 100.000.000.-TL Ticari bilanço zararı ve 500.000.000.-TL'de kanunen kabul edilmeyen giderleri ve 1996 yılı kurum kazancı için ödediği 50.000.000.-TL Gelir Vergisi vardır.

Vergilerin hesaplanması:

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI  (-) 100.000.000.-TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler        (+) 500.000.000.-TL

Kurumlar Vergisi Matrahı                       (+) 400.000.000.-TL

%25 Kurumlar Vergisi                                100.000.000.-TL

% 10 Fon Payı                                             10.000.000.-TL

Kurumlar Vergisi ve Fon Payı Toplamı        110.000.000.-TL

Gelir Vergisi Stopaj Matrahının Tespiti:

Kurumlar Vergisi Matrahı                               400.000.000.-TL

%25 Oranlı Kurumlar Vergisi                    (-) 100.000.000.-TL

Stopaj Matrahı                                              300.000.000.-TL

%20 Gelir Vergisi Tevkifatı                            60.000.000.-TL

% 10 Fon Payı                                               6.000.000.-TL

Gelir Vergisi Tevkifatı ve Fon Payı Toplamı  66.000.000.-TL

Ödenecek Vergi ve Fonlar                         176.000.000.-TL

 

Muhasebe Kayıtları:

31/12/1996

691- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 176.000.000.-TL

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

            370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 176.000.000.-TL

                    YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

Dönem karının bilanço hesabına devrinin kaydı.

31/12/1996

391- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 50.000.000.-TL

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

                    193- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 50.000.000.-TL

31/12/1996

692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 276.000.000.-TL

             690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI 100.000.000.TL

             691- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 176.000.000.TL

                     YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

31/12/1996

591- DÖNEM NET ZARARI 276.000.000.-TL

5910-1994 yılı indirilebilir zarar 100.000.000.-TL

5911-1994 yılı indirilemeyecek zarar 176.000.000.-TL

                      692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 276.000.000.-TL

Bilindiği üzere; 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI İLE 692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI hesapları çift yönlü, hem borçlu hem de alacaklı çalışan hesaplardır. İşletmenin dönem karının olması halinde alacaklı zararının olması halinde borçlu olarak çalışırlar.

Buradaki 276.000.000.-TL zararın 100.000.000.-TL' sı K.V K. 14/7 göre beş yıl içinde indirilecek, vergi ve fonlardan oluşan 176.000.000.-TL ise indirim konusu yapılmayacak mali zarardır. Bunun stopajı da ileriki yıllarda, 1995 yılı ile ilgili kar payı ödenmesi olmadığından indirilemez. Bu zarar kar dağıtımında ortakların temettülerinden düşülerek kapatılır.

İndirim konusu yapılamayan söz konusu mali zararın müteakip yıllarda tekrar kanunen kabul edilmeyen giderlere kaydedilmesi mümkün değildir.

Dönem faaliyet sonuçlarını gösteren 590- DÖNEM NET KARI ve 591- DÖNEM NET ZARARI hesapları Şirket ortaklarının payları ile Şirketin kendisinin kanuni ihtiyat olarak alacağı payları içermektedir.

Bu hesaplardaki net kar ortakların ve şirketin kanuni ihtiyatı olarak payıdır.

Zarar olması halinde ise, zarar tekrar müteakip yıllarda giderlere atılmaksızın ortaklar tarafından karşılanır.

Bilindiği üzere işletmelerin dönem faaliyet sonuçlarından pay alan, üç taraf bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, Devlet Vergi ve Fon alarak payını almaktadır. ikinci taraf şirkete sermaye koymuş ortaklardır. Ortaklar payını dağıtabilir kar üzerinden kar payı temettü olarak almaktadır.

Üçüncü taraf ise, şirketin kendisidir. Şirket Türk Ticaret Kanununun 466/I. ve 46G/III. Maddesine göre birinci ve ikinci tertip yedek akçe alarak ve olağanüstü yedek akçe ve fon alarak payını almaktadır.

Bu nedenle, işletmelerin faaliyet sonuçlarının tekrar gider veya gelir kalemlerine kaydedilmesi mümkün olmadığı gibi, dönem faaliyet sonucu ortaklan ilgilendiren konudur.

Bu açıklamalar doğrultusunda ödediği vergi ve fonlar nedeniyle mali zararı oluşan bir kuruma monografi şeklinde örnek verelim.

Örnek: KURUM KAZANCI VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ HESAPLANAN VERGİ VE PONLAR OLAN VE KURUM KARINDAN FAZLA OLMASI NEDENİYLE MALİ ZARARI OLUŞAN KURUMA ÖRNEK:

Çağdaş Anonim Şirketinin 31/12/199G dönem sonu, Gelir tablosu hesapları ve kurum kazancı aşağıdaki gibi olup, kurumun vergi ve fonları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

600- YURTİÇİ SATIŞLAR                             (+)  112.616.527.343.-TL

601- YURTDIŞI SATIŞLAR                          (+)   865.571.391.-TL

602- DİĞER GELİRLER                                (+) 5.915.771.721.-TL

642- FAİZ GELİRLERİ                                    (+) 427.106.433.-TL

645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI  (+) 109.883.659.-TL

646- KAMBİYO KARLARI                            (+) 233.094.659.-TL

647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ                (+) 51.991.883.-TL

673- TAZMİNAT VE CEZA GELİRLERİ      (+) 284.712.619.-TL

674- DURAN VARLIK SATIŞ KARLARI (+) 1.086.305.313.-TL

679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR (+) 13.562.943.034.-TL

Gayri safi Satış, Gelir ve Kar Hesapları Toplamı: (+) 136.153.908.055.-TL

610- SATIŞTAN İADELER                                (-) (6.178.975.854.-TL)

620- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) (93.536.259.141.-TL)

621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) (206.598.701.-TL)

631- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ GİD      (-) (5.981.998.022.-TL)

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          (-) (11.457.373.617.-TL)

656- KAMBİYO ZARARLARI                          (-) (310.673.170.-TL)

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ                (-) (134.486.314.-TL)

659- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARL  (-) (20.667.483.-TL)

660- KISA VADELİ BORÇLANMA GİD     (-) (116.702.120.276.-TL)

682- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD(-) (1.206.544.306.-TL)

683- TAZMİNAT VE CEZA GİDERLERİ            (-) (45.339.000.-TL)

684- DURAN VARLIKLAR SATIŞ ZARARL   (-) (118.415.409.-TL)

686- BAĞIŞ VE YARDIMLAR                            (-) (13.500.000.-TL)

689-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR       (-) (51.468.650.-TL)

maliyet gider ve zarar hesapları toplamı:          (-) (135.964.419.943.-TL)

DÖNEM KARI:                                                    (+) 189.488.112.-TL

Burada görüldüğü üzere, alacak bakiyeli satış gelir ve kar hesaplarına borç, 690 no. lu hesaba alacak, borç bakiyesi veren maliyet, gider ve zarar hesaplarına alacak 690 no. lu hesaba borç verilmek suretiyle aşağıdaki şekilde kurum dönem karı veya zararı hesaplanmıştır.

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI .

135.964.419.943.-TL 136.153.908.055.-TL                                              Bakiye dönem karı (+)189.488.112.-TL

a) Kurumlar Vergisinin Hesaplanması:

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI . . . . . . . . . . . .(+) 189.488.112.-TL

Kanunen kabul edilmeyen giderler . . . . . . . . . . . . . . ..(+) 1.323.180.155.-TL

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ. . . . . . . .                  23.288.732.-TL

(Çeklerin Reeskontu)

682- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER:         1.154.552.423.-TL

683- TAZMİNAT VE CEZA GİDERLERİ . . . . . . . . . . . . . 45.339.000.-TL

                                                                           Toplam: 1.323.180.155.-TL

İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN ÖNCEKİ

KURUM KAZANCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+) 1.512.668.267.TL

İndirim ve istisnalar -

Kurumlar Vergisi Matrahı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+) 1.512.668.267.-TL

%25 oranlı Kurumlar Vergisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         378.I67.000.-TL

(1.512.668.267.-TL x %25)

Fon Payı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    37.816.000.-TL

(378.167.000.-TL x %10)

Kurumlar Vergisi ve Fon Payı toplamı. . . . . . . . . . . . . .       415.983.000.-TL

b) Gelir Vergisi Tevkifat Matrahı:

İndirim ve istisnalardan önceki kurum kazancı . . . . . . .(+) 1.512.668.267.-TL

İndirimler (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (378.167.000.-TL)

Kurumlar Vergisi (-) . . . . . . . . . . . . .                                (378.167.000.-TL)

Gelir Vergisi Tevkifat Matrahı . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+) 1.134.501.267.-TL

%20 oranlı Gelir Vergisi tevkifatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .     226.900.000.-TL

( 1. I 34.501.267.-TL x %20)

Fon Payı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.600.000.-TL

(226.900.00U.-TL x % 10)

996 yılı geçici vergisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.716.000.-TL

(378.167.000.-TL x % 70)

Toplam Vergiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     930.199.000.-TL

-Kurumlar Vergisi . . . . . . . . . . . . . . 378.167.000.-TL

-Fon Payı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.816.000.-TL

-Gelir Vergisi Tevkifatı . . . . . . . . . . 226.900.000.-TL

-Fon Payı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.600.000.-TL

Toplam                                            665.483.000.-TL

1997 yılı içi hesaplanan

Geçici Vergi 264.716.000.-TL

Toplam 930.199.000.-TL

1996 yılında tahakkuk eden geçici vergi............................. 73.344.000.-TL

Örnekte, Kurum kazancından indirim ve istisnalar olmadığından % 20 oranlı asgari Kurumlar Vergisi hesaplaması yapılmamıştır.

c) Muhasebe kayıtları:

ca) 1996 yılı dönem sonunda yapılan muhasebe kayıtları:

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Kategori: SMMM Yorum gönder.
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.