Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

11Ağu/130

Burs Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Nevzat ERDAĞ

1_milyon_250_bin_ogrenciye_mujde13517669190_h946515Burs Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Nevzat ERDAĞ

Burs; öğrencilere her ay karşılıksız verilen nakit paradır. Öğrenim kredisi burs miktarı kadar öğrenciye verilen aylık nakittir. Burstantek farkı geri ödemeli oluşudur. Katkı kredisi ise harcın bir bölümünün KYK tarafından ödenmesidir ki bunun da daha sonrageri ödemesi vardır. Okulların açılması ile beraber öğrenci arkadaşlarımızdan sürekli gelen sorular üzerine  akla gelebilecek tüm sorulara toplu cevap olması amacı ile bu makalemi hazırladım. Öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olmasını umarım

Burs Başvurusu

Burs almak isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde belge kabul merkezlerinden herhangi birine vermekle yükümlüdür. Öğrencilerden alınan belgeler Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur. Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyinoterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma vermekle yükümlüdür.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Öğrencinin kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.

Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında, Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halin de bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerekYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Bursta Öncelikler

    Şehit çocukları, Gazi çocukları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları, Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler, Anne ve babası ölmüş olanlar, Orta öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarındabarınarak tamamlayanlar, Orta öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına normal aylık burs tutarının bir katı burs verilecektir.

Ayrıca;

    Milli olmuş amatör sporcu öğrencilere, 2013–2014 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

Burs Öncelikliler Burs Kredisi Kazanır İse İstenilecek Belgeler

      Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğüveya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları durumlarını belirtir belge Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. maddesi kapsamındaki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları ilgili köy hangi Valiliğe bağlı ise o Valilikten alınacak belge. Milli olmuş amatör sporcular (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) Anne ve babası vefat edenler, durum belgesi (Bunu Kurumun kendisi temin eder.)

Burs Alamayan Öğrenci Ne Yapabilir?

Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

Burs Verilme Süresi

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 19. Maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır.

Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunudeğiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı,yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Burs Verilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 22. maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır. Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Alınamayan  Burslar

Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 9. maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır:

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

Bursun Kesilme Durumları

1.      Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

2.      Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

3.      Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

4.      Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

5.      Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

6.      Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi

Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.

7.      Öğretim kurumlarınca disiplin cezası verilenlerin burslarının kesilmesi      

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

8.      Sigortalı işte çalışma halinde Bursun kesilmesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs – kredi yönetmeliğinin burs verilmeyecek öğrenciler bölümündeki 9. maddede

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışanveya gelire sahip olan öğrencilere, burs verilmez demektedir.

Bu maddeden anlaşılana bakacak olursak bursun kesilmesinin şartları:

1-Asgari ücretle çalışacaksınız.

2-Sürekli bir işte çalışacaksınız.

Sürekli çalışacak ibaresi hizmet akdi ile 30 gün çalışma anlamına gelir. O halde bursa müracaat edecek öğrenci arkadaşların burs isteğinde bulunduğu tarihte sigortalı olmaması ve burs alırken de uzun süreli sigortalı çalışmaması gerekir.  Kyk ‘ya başvururken gelirinizin olmadığına dair taahhütname veriyorsunuzsigortalı çalışmanız e devlet sisteminden tespit edilebileceği için süreklilik arz eden bir sigortalılık halinizin tespiti bursunuzun kesilmesini haksız alınan bursların geri talep edilmesini sağlayabilir

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16. maddesinde konu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir.

Ödeme; askerlik dönemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.

Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle kurumca uzatılır.Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır.

Okuldan Ayrılan Öğrencinin Kredisi Ne olur?

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir.

Kredilerde Öğrenci veya Velisinin Mesuliyeti Nedir?

Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz. Ancak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır. Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.

Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek kuruma yatırılır. Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 17. maddesinde borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Öğrenim vekatkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,  muaccel olur.
• Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada  mal sandıklarınca tahsil olunarak, kurum hesabına aktarılır.

Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Öğrenim veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarınıaksatmadan ödeyenler, kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya Sosyal Güvenlik Kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. Ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa, başvuru halinde borçlar TEFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar kurumca ertelenmektedir.

Bursun Tahsili

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin yukarıda bahsettiğimiz maddede belirtilen halleri tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır. Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

Ölen Öğrencinin Kredisi Silinir mi?

Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir.

Kredi Borcum Tespit Edildikten Sonra Bana Tebligat Yapılacak Mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma verdikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetlerin” de borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple kurumumuzun tebligat yükümlülüğü yoktur.

Ancak, borcu tespit edilen tüm öğrencilerin borçları ve ödeme planları kurumumuzda bulunan adreslerine normal posta yoluyla gönderilmektedir. Gönderilen ödeme planlarının ellerine geçmemesi kurumumuzahukuki olarak bir sorumluluk getirmemektedir.

İşsizim, Öğrenciyim Öğrenim Veya Katkı Kredisi Borcum Ertelenemez Mi?

Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin yazılı talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle kurumca uzatılmaktadır.

Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.”

Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için,  borç başlangıç tarihinden bir ay önce Kredi yurtlar kurumunun internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar”  sayfasında örneği bulunan“borç erteleme Dilekçesi”ni eksiksiz doldurmak suretiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğüt özü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi Konusunda Oluşan Sorunlarda Nereye Danışabilirim?

Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili  soru ve sorunları olan öğrenciler;

Posta ile:
Söğüt özü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA

Elektronik Posta ile:
http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek

Telefon ile:
444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli  bilgileri alabilirler.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Kategori: Burs Yorum gönder.
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.