Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

26Nis/110

Dernek Beyannameleri için 29 Nisan son gün

Gönüllü olarak çalıştığımız Derneklerimiz için bir de ceza ödemeyelim..

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı     :  B.05.0.DDB.0.00.73.01-010-06-01-                                          

26/01/2011Konu   : Beyanname

GENELGE  2011 / 12

            5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.” hükmünü,           

Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesi, “Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.

            Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler…” hükmünü amirdir.

            5253 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde; dernekler, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları, şubeler ise bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birim olarak tanımlanmıştır.

            Kayıtlarımızda yapılan incelemede, şubeleri olan bazı derneklerin beyannamelerinin şubelere ait bilgileri içermediği, sadece genel merkezlerine ait bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir. Derneğin beyannamesinde sadece genel merkezi için verilen faaliyet, gelir gider, üye sayıları ile ilgili bilgiler derneğin gerçek kurumsal kapasitesini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, Bakanlığımızca derneklere ilişkin mevcut beyannamelerdeki veriler üzerinden yapılacak tüm değerlendirmelerde şubeleri olan dernekler diğer derneklere oranla faaliyet gösterdikleri alanı temsil kabiliyetleri açısından dezavantajlı durumda kalmakta ve bu alanda hak ettikleri noktada yer alamamaktadırlar.

            Bu kapsamda şubeler beyannamelerini Dernekler Yönetmeliği'nin 83 üncü maddesi gereği mülki idare amirliği ile birlikte mutlaka bağlı bulundukları derneğe de vereceklerdir. Dernekler, uygulamada aksaklığa meydan verilmemesi açısından beyanname verme süreleri dolmadan iki ay önce şubelere ait beyannameleri alacaklar ve bu şekilde şubelerden derledikleri tüm bilgileri içeren dernek beyannamelerini mülki idare amirliğine vereceklerdir.

            Bu çerçevede dernek şubelerine ve şubesi olan derneklere yazılı tebligat yapılmasını müteakiben söz konusu hususlar hakkında şube ve şubesi olan dernek yöneticileri ile toplantı yapılarak konu hakkında bilgilendirme yapılması faydalı olacaktır.

            Yapılan tebligat ve bilgilendirme toplantıları neticesinde belirtilen çerçevede beyanname verilmemesi durumunda ilgili derneğin uyarılması, uyarıya rağmen de beyannamenin şubelere ilişkin bilgileri içermemesi veya eksik olması durumunda 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması gerekmektedir.

            Konunun titizlikle takip edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.            

Osman GÜNEŞ

Bakan a.

Vali

Müsteşar

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.