Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

16Kas/160

MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU – Yunus DOĞRU Mali Müşavir

sjshfj707y4t5170ph823x4008k6dxcoaj9y3m02MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU - Yunus DOĞRU Yeminli Mali Müşavir

     1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığı’na mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki kapsamında mükelleflerin 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 213 sayılı 459 seri nolu VUK Genel tebliği yayınlanmış, söz konusu tebliğde serbest meslek ödemelerine ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

 

2. Serbest Meslek Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

Yapılan düzenleme ile her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin; işletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Bu kapsamda aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000,00 TL’yi aşması halinde, her bir işlem belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Haddin aşılması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki düzenlemelere ilişkin VUK’un 459 sıra nolu tebliğinde serbest meslek ödemesine ilişkin verilen örnek aşağıdadır.

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Yukarıdaki örnekte de anlaşılacağı üzere SMM ve YMM’lere yapılacak ödemelerde, sözleşmedeki yıllık ücretin esas alınması, yıllık ücretin 7.000 TL’yi aşması halinde yapılacak ödemelerin de tebliğde belirtilen aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapılaması zorunluk kapsamına alınmıştır.

     3. Sonuç

459 nolu VUK GT düzenlemelerinden tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında SMM ve YMM’lerin yıllık sözleşme tutarları esas alınmakta, yıllık sözleşme tutarlarının tevsik zorunluluğunu aşması halinde ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususa uyulmaması durumunda ilgililere işlem bedeli üzerinden %5 özel usulsüzlük cezası düzenlenir.

http://muhasebebugun.com/m-34/mali-musavirlik-ucret-odemelerinde-tevsik-zorunlulugu/

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.