Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

30Kas/130

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA –Yahya ARIKAN

2014 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA – Yahya ARIKAN

Değerli Üyemiz, 29/11/2013
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yılsonuna (Hesap dönemi) yaklaştığımız bugünlerde 2014 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kanuna yönelik çıkartılan; “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre aşağıdaki şekilde açıklama gereksinimi duyulmuştur.

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞE ve TTK da 6455 Sayılı Kanun ile yapılan değişlik ile KAPANIŞ ONAYI hakkındaki bilgiler şöyledir;

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
 
1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
 
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)
 
3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;
a)-İşletme Defteri
Mükellefler ister TİCARET ODASINA ister ESNAF ODASINA KAYITLI OLSUN
işletme defteri tutmaya devam edeceklerdir. (Ticari Defter Tebliği Geçici madde -
 
4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri
Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre
ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır:
İmalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat
kurumlarının hâsılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri. 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
 
ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT
ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri
e) Pay Defteri
f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde
belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı
yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici
Madde -3/1)
 
LİMİTED ŞİRKETLER:
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar
defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve
müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği
Geçici Madde -3/2)
 Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde
belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı
yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici
Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:
(Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited
şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek
zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile
ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine
kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler
kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere
yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul
toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10
uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir
müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları
genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
 
DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER
(Ticari Defter Tebliği Md.5/4)
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
 
DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI
 
Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:
1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen
son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI);
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı
hesap döneminden önce gelen son ayda;
3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe
başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti
kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni
defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) (VUK MD. 222 ve TİCARİ
DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18)

 
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye
Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye
mecburdurlar.
 
ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:
1-İşletme defteri,
2-Serbest meslek kazanç defteri,
3-Yevmiye defteri,
4-Defteri kebir,
5-Envanter defteri
6-A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 
KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) (TTK MD 64/ 3, 5 )
 
1)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar
normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)
2)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin
birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)
Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdiki YAPTIRILMAZ.
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Saygılarımla,
 
Yahya ARIKAN
BAŞKAN

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.