Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

31Eki/130

Trafik cezalarında köprüden önce son çıkış! – Ekrem Öncü

Trafik cezalarında köprüden önce son çıkış! - Ekrem Öncü ekrem.oncu@dkrdenetim.com

6495 sayılı Torba Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile trafik cezalarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup bu ödeme kolaylığından yararlanmanın son günü 31.10.2013 tarihi yani bugündür. Yazımızda ödeme kolaylığından yararlanılmak istenilmesi halinde yapılması gerekenler ele alınacaktır.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak 17.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de 5 Seri Numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmış olup, söz konusu tebliğde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Kapsama hangi cezalar girecektir?

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına, 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla,

- vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da

- ödeme süresi geçmemiş bulunan veya

- dava açılmış ya da

- dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Öte yandan, bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer’ileri hakkında da bu fıkra hükmünden yararlanılması mümkündür. 2/8/2013 tarihi itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de fıkra hükmünden yararlanılabilecektir.

31/12/2010 tarihinden sonra düzenlenen idari yaptırım kararlarında yer alan cezalar için 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanılamayacaktır.

31/12/2010 tarihinden önce verilmiş olmakla birlikte 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları fıkra kapsamına girmemektedir.

Başvuru nasıl yapılacaktır?

31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairesine başvuruda bulunulması şarttır.

Bununla birlikte, vergi dairesine doğrudan başvurabileceği gibi posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle ya da bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapmaları mümkündür.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi kanuni temsilcilerine ait olduğundan, fıkra hükmünden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas halinde olan mükelleflerin başvurularının iflas idaresi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yazılı olarak yapılan başvuruların, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Fıkra kapsamına girdiği halde tutanakları ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan idari para cezalarıyla ilgili olarak, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

Ceza tutarının tespiti nasıl yapılacaktır?

a) 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmiş Olan İdari Para Cezaları

2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar 6111 sayılı Kanunun 2’nci maddesi hükümlerine göre yapılandırılacağından, söz konusu idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları yerine, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, fıkrada belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemleriyle ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Örneğin 26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş alacak halindedir.

Ödenecek Tutar

İdari Para Cezası                                      : 1.321,00 TL

TEFE/ÜFE Tutarı (% 200 Faiz Yerine)         : 136,99 TL

Katsayı Tutarı (1,05)                                 : 72,90 TL TOPLAM                                                 : 1.530,89 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacak % 200 Faiz : 2.642,00 TOPLAM                                                   : 2.642,00 TL

Yukarıda belirtilen şekilde katsayı dahil hesaplanan toplam 1.530,89 TL'nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 2.642,00 TL tutarındaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Konuyla ilgili olarak Tebliğ’de farklı örnekler bulunmaktadır.

b) 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) İtibarıyla Kesinleşmemiş Olan İdari Para Cezaları

6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, bu alacakla ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Davadan vazgeçerek fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçlunun açmış olduğu davada vergi dairesinin dışında bir idarenin taraf olması halinde, davadan vazgeçtiğine ilişkin iradenin yer aldığı üç örnek olarak tanzim edilmiş başvuru dilekçesi vergi dairesine verilecek ve vergi dairesince dilekçenin iki örneği ivedilikle taraf olan idareye gönderilecektir. Taraf olan idare ihtilafın aşamasına ilişkin bilgiyi vergi dairesine bildirecek ve dilekçenin bir örneğini derhal ilgili mahkemeye gönderecektir.

Örneğin 20/7/2010 tarihinde verilen ve 24/5/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olan 270,00 TL tutarlı trafik idari para cezasının iptali amacıyla 30/5/2011 tarihinde sulh ceza mahkemesinde dava açılmıştır. 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla söz konusu idari para cezası ihtilaflı ve ödenmemiş alacak halindedir.

Dava devam ederken cezaya muhatap olan kişi, 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere davasından vazgeçerek başvuru dilekçesini ilgili vergi dairesine vermiştir.

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sulh ceza mahkemesinde ihtilafı devam eden trafik idari para cezasının 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırılması gerekmekte olup, alacak aslının %50’si olan (270,00 X %50 =) 135,00 TL’nin 1,05 katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunan 141,75 TL’lik tutarın anılan fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bakiye 135,00 TL trafik idari para cezası ile bu alacağa hesaplanması gereken %5 faizlerin tutarı olan 351,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödeme süresi ve şekli nasıl olacaktır?

6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır...” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre alacakların yapılandırılması sonucu bulunan tutarın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutar olacaktır. Bu şekilde bulunan tutarın üç eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir. Peşin ödemelerde de yapılandırılan alacak tutarının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın ödenmesi şarttır.

Yapılandırılan alacağa ilişkin taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi halinde, 6111 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi hükümleri bu taksitler için de uygulanacak ve bu taksitler son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (30 Nisan 2014) geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutarlar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla ödenebilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

www.dkrdenetim.com

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.