Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

29Kas/120

Tütün Kontrolü Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

sbİzmitli hemşehrimiz Prof. Dr. Y. İzzettin Barış, TORAKS Derneğinin kurucu ve 1992-1998 yılları arasında Genel Başkanlığını yapmıştır.

http://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=1376#.ULaA1ssy2qU.facebook

Tütün Kontrolü Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de birey ve toplum sağlığını etkileyecek her kararda ekonomik kaygı ve çıkarlardan önce sağlıklı yaşama hakkının dikkate alınması zorunludur. 

Bu bağlamda tütün ürününün piyasa düzenlemesi tüm dünyada tütün şirketlerinin oluşturduğu oligopolün vesayeti altındadır. Mevcut oligopolün vesayeti ise gerek halkla ilişkiler gerekse düzenlediği gizli/açık kampanyalar sayesinde kamuoyu üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle artık tütün endüstrisini doğrudan hedefe alan yeni taktik ve stratejilere gereksinim duyulmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan tütün kullanım “salgın”ını azaltmak için halen Türkiye’de uygulanmakta olan talebi azaltacak önlemlerin yanı sıra arzı azaltacak stratejilerin de geliştirilmesi gereklidir. Bu nedenle Türkiye’de 2013 sonrası dönemde şekillenecek Ulusal Tütün Kontrol Programı’nda ağırlıkla arzı azaltmaya yönelik eylem planlarına yer verilmelidir. 

Tütün endüstrisinin para kazanmaya yönelen çalışma tarzı özellikle satış ve pazarlama aşamasında geliştirdiği yeni taktiklerle kontrolü hemen bütünüyle imkânsızlaştırmaktadır. Bu nedenle tütün ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması tütün endüstrisi yerine, kâr amacı ile çalışmayan ve tütün kontrolü ilkelerini bütünüyle benimseyen yapılanmalarca sağlanmalıdır. Bu sayede tütün endüstrisinin özellikle satış ve pazarlama aşamasında sergilediği hileli taktikler tümüyle önlenebilecek ve düz paket başta olmak üzere arzı azaltabilecek etkin tütün kontrol politikalarının uygulanması kolaylaşacaktır.

Birey ve toplum sağlığına yönelik neden olacağı yıkım nedeniyle hiçbir aşamada siyasi iktidar ile tütün endüstrisi arasında hiçbir düzeyde müzakere ve işbirliği kabul edilemezdir. Bu çerçevede siyaset mekanizmasının icraatları Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.3’ün ruhuna uygun biçimde şekillendirilmelidir. 

Tütün şirketlerinin azalan toplumsal meşruiyetlerini yeniden sağlamak amacıyla düzenledikleri ya da destek oldukları sosyal sorumluluk projeleri ve bu başlık altında kamu ve/veya sivil yapılara sağladıkları bağış ve/veya yardımlar tümüyle reddedilmeli ve tütün endüstrisi ile bağlantılı vakıf ve kuruluşlar kamuoyuna açıklanmalıdır.

Tütün endüstrisi, tütün kontrolü hükümlerinin uygulanırlığını engellemek ya da etkisizleştirmek için toplumun kültürel ve sosyolojik gerçekliğini dikkate alan müdahalelerde bulunmaktadır. O nedenle tütün endüstrisinin bu çok boyutlu müdahalelerini etkisizleştirmek için tütün kullanımı ve kontrolü konusunda benzer biçimde çok boyutlu ve katmanlı bilimsel verilerin oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde özellikle psikodinami, nöroradyoloji, nöroekonomi, nöropazarlama, antropoloji ve sosyoloji alanlarından tütün kontrolü alanı için daha fazla destek alınması hayatidir.

Tütün endüstrisinin neden olduğu salgınla yapılacak mücadelede birey ve toplumda öfke, kızgınlık ve pişmanlık gibi negatif duyguları ortaya çıkaran, “neden” ve “nasıl” sorularına yanıt veren gerçek yaşam öyküleri kamuoyuna tütün kontrolü reklâmları olarak iletilmelidir. Bu bağlamda reklâm kampanyaları öncesi dönemde verilmesi planlanan mesajların hedef kitle odaklı olarak test edilmesi ve benzer biçimde kampanya süresince de etkisinin değerlendirilmesi zorunludur.

Türkiye’de tıp fakültelerinin gerek mezuniyet öncesi gerekse sonrası eğitim programı etkin tütün kontrolü ilkelerini davranış haline getirecek hekimler yetiştirecek biçimde yeniden dizayn edilmelidir. Bu nedenle Türkiye’de yeni şekillenecek Ulusal Tütün Kontrol Programı’nda Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan eğitim programına yer verilmelidir.

Benzer biçimde önümüzdeki dönemin Ulusal Tütün Kontrol Programı’nda özellikle sağlık çalışanlarının tütün kullanımından arındırılması konusuna özel olarak vurgu yapılmalıdır. Bu çerçevede sorunun çözülmesi açısından özellikle tıp dışı sağlık çalışanlarının meslek örgütleri, gerek tütün kontrolü gerekse üyelerinin tütünsüz bir hayata geçmeleri için daha çok sorumluluk üstlenmelidir. 

Siyasi iktidar tarafından Tütün Alkol Piyasa Düzenleme Kurulu’nun görevine son verilmesi, ilkesel olarak ekonominin hiçbir alanının siyaset mekanizmasının dışında tanımlanmaması ve “demos”un tüm kurum ve kurallarıyla var olabilmesi bağlamında “doğru” olarak değerlendirilmekle birlikte, Tütün Alkol Piyasa Düzenleme Kurulu’nun yetkilerinin tütün kontrolü hükümlerinden azade olarak bakanlıklara aktarılmış olması Türkiye’deki tütün kontrolü açısından büyük bir handikaptır. Bu bağlamda mevcut üst kurulun faaliyet alanının layıkıyla bakanlıklar tarafından doldurulamaması halinde tütün endüstrisinin etkinliğinin önümüzdeki dönemde artacağı öngörülmelidir.

Türkiye’de tütün kontrolü mücadelesinin temel yapısı  İl Tütün Kontrol Kurulları’dır. Ancak bu kurulların işleyişi ağırlıkla gönüllü olarak büyük bir motivasyonla katkı sunan sivil toplum örgütleri ve Sağlık Bakanlığı ve onun taşra örgütlerinin inisiyatifine terk edilmiştir. Oysa tütün kontrolü mücadelesi, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ancak farklı bakanlıkların en az Sağlık Bakanlığı kadar katkı sunması halinde başarıya ulaşabilecek bir süreçtir. Bu nedenle özellikle İl Tütün Kontrol Kurulları’na yeniden işlerlik kazandırılması ve Sağlık Bakanlığı dışındaki kamusal yapılanmaların neden olduğu aksamaların giderilmesi gereklidir.

Hem Türkiye’de hem dünyada kadınların ve gençlerin tütün endüstrisinin temel hedefi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tütün kontrolü uygulamalarının kadınlar ve gençlere yönelik biçimde özgünleştirilmesi zorunludur. Benzer biçimde tütün kontrolü uygulamalarının çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının temel parçası haline getirilmesi şarttır.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların kamu tarafından geri ödeme kapsamına alınması tütün ürünleri kullanan insanlar için temel bir sağlık hakkıdır. Öte yandan bu ilaçların maliyet-etkin olduğu da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle Türkiye’de söz konusu ilaçlar ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme güvencesine alınmalıdır. Öte yandan kanıta dayalı olmayan sigara bırakma yöntemlerinin her geçen gün yaygınlaşan kullanımı ise “önce zarar vermeme” temel ilkesi gereğince kamusal otoritenin etkin denetim faaliyetleri ile sonlandırılmalıdır.

imagesProf. Dr. Y. İzzettin Barış kimdir?

Y.İzzettin BARIŞ 1931 yılında İzmit'te doğdu. İlk ve orta eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1949 yılında Kütahya Lisesi'nden mezun oldu.

1955'te Ankara Ü.Tıp Fakültesini bitirdi. 1965 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları
Kliniğinde uzman oldu.

On beş yıl T.C.Deniz Kuvvetlerinde pratisyen ve uzman olarak değişik gemilerde ve hastanelerinde hizmet ettikten sonra 1969 yılı sonunda Hacettepe Ü.Tıp Fakültesine girerek göğüs hastalıkları ünitesini kurdu

1971'de Doçent, 1976 da ise Profesör oldu. Burada 1982 yılına kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı.

1982-1986 arasında Suudi Arabistan'daki King faisal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı ve burada da göğüs hastalıkları kliniğini kurdu.

Hacettepe Üniversitesinde İngilizce Tıp Eğitiminin başlaması üzerine tekrar göreve çağırıldı ve Emekli olduğu Mart 1998'e kadar Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını Yürüttü.

Dr. Barış, Türkiye'de ilk kez asbest ve biomas gibi çevresel akciğer hastalıklar üzerinde araştırma yapmıştır.

Dünyada ilk kez, Göreme yöresinde asbest'ten daha potent fibrojenik ve karsinojenik bir mineral olan, Fibrous
Zeolite'nin (Erionite) yaptığı hastalıkları dünyaya tanıtmıştır. Bu çalışmalar sebebiyle sekiz kez ödül
almıştır.

Bunların arasında 1990 Sedat SİMAVİ Vakfı Sağlık ve Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı
Birimlerinde birincilik ödülleri de vardır.

Bugün batıda ayrı bir ihtisas dalı olarak düşünülen Uykuda Solunum
Durması hastalığının ülkemizde ilk kez tanıtımını yapmıştır.

Onun üstünde yerli ve yabancı tıp dergisinin editörler kurulunda olan Dr. Barış'ın birisi İngilizce, diğerleri Türkçe yazılmış 12 Kitabı vardır.

Uluslararası Kanser Arastırma Kurumunun iki kitabının yazarları arasındadır. Ayrıca İngilizce yazılmış dış kaynaklı üç kitapta bölüm yazarıdır. Ülkemiz tıp dergilerinde yüzün üstünde, internasyonel
yayınlarda ise yetmişe yakın yazısı çıkmıştır.

"Kendi Rüzgarıyla","Bu Doktoru Rehin Alalım", Çanakkale Savaşları" isimli üç kitabı vardır.

Yakında "Osmanlı Sultanlarının Yaşamları ve Ölüm Sebebleri" üzerinde başka bir kitabı çıkacaktır.

Dr.Barış Toraks Derneğinin kurucuları arasında olup, birinci ve ikinci dönem (1992-1998) başkanlığını yapmıştır.

Halen Ankara Güven Hastanesinde çalışmaktadır.

Evli olup, Birleşik Amerika'da doktor olarak çalışan iki oğlu ve üç torunu vardır.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.