Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

30Kas/110

2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (SINIF DEĞİŞTİRME)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 410)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Buna göre;

1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan;
Yıllık Alışları 129.000,00 + % 10.26 (13.235.40)= 142.000,00 (%20 ilaveli 170.400,00 TL) veya

Yıllık Satışları 183.000,00 + % 10.26 (18.775,80)=201.000,00 (%20 ilaveli 241.200,00 TL) aşanlar,

2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;
Gayri safi iş hasılatı 73.000,00 + % 10.26 (7.489,80)= 80.000,00 (%20 ilaveli 96.000,00 TL)

3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde ;
G.S.iş hasılatı 5 katı + Yıllık Satış Tutarı 129.000,00 + % 10.26 ( 13.235,40)=142.000,00 (%20 ilaveli 170.400,00 TL)

limitlerini aşanlar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 177.Maddesine istinaden Bilanço usulünde defter tutmak zorundalardır.

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1Yıllık;                                                                                                                                 - Alış tutarı   142.000 TL
- Satış tutarı 201.000 TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 142.000 TL

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 179
Kapsam
a) (I)’inciden (II)’nciye geçiş: İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II’nci sınıfa geçebilirler:
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177′nci maddede yazılı hadlerden % 20′yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177′nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse.

Sınıf Değiştirme

Kanun Ad: VERGİ USUL KANUNU
Madde No 180
Kapsam
b) (II)’nciden (I)’inciye geçiş: İş hacmi bakımından II’nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I’inci sınıfa geçerler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177′nci maddede yazılı hadlerden % 20′yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177′nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse.

İhtiyari Sınıf Değiştirme

Kanun Ad: VERGİ USUL KANUNU
Madde No 181
Kapsam
II’nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bu suretle I’inci sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur

Yıldırım ERCAN

http://www.huseyinust.com/

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Kategori: SMMM Yorum gönder.
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.